Taideterapiakoulutus


Taideterapia on yhden tai useamman taidemuodon vuorovaikutuksellista käyttöä ennaltaehkäisevässä, kuntouttavassa tai hoitotyössä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla.

Taideterapiakäsityksemme on taiteeseen perustuva, eli terapiaprosessissa käytetään nykytaiteen toimintatapoja, monitaiteellisuutta ja taiteiden välisyyttä, kuten kuvataidetta, valokuvia, kehollisuutta ja performatiivisuutta.

Taideterapiakoulutuksemme ovat taideperustaisia ja terapeuttiselta teoriataustaltaan integratiivisia. Taideperustaisia työmuotoja sovellamme erityisesti ekspressiivisen taideterapian kansainvälisen liikkeen piirissä kehitetyistä menetelmistä ja teorioista. Integratiivisessa lähestymistavassa taideterapiaan hyödynnetään eri taideterapioiden tutkimuksista ja psykoterapiatutkimuksista saatua tietoa yleisesti vaikuttavista tekijöistä pyrkien varmistamaan käytettävien työmuotojen tuloksellisuus ja eettisyys.

Taideterapiakoulutuksissa huomioidaan taideterapian laaja-alaiset mahdollisuudet niin psykoterapeuttisessa kuin toiminallisessa ja kuntouttavassa työssä. Erityistä huomiota kiinnitetään taiteeseen perustuvien ryhmäprosessien teoreettiseen ja käytännön ymmärtämiseen, sekä koulutettavien itsereflektion kehittymiseen taideterapian ja taiteeseen perustuvan työnohjauksen keinoin.

Taideterapiakoulutusten taustaa 

 

Ihmissuhdetyö ry on järjestänyt taideterapiakoulutusta 1980-luvulta alkaen; aluksi hahmotaideterapiassa, 1990-luvun puolivälistä lähtien ekspressiivisessä taideterapiassa ja nykyisin myös ryhmätaideterapiassa, jonka lähestymistapa on taideperustainen ja integratiivinen.

Vaikka taideterapiakoulutusten taustateoreettinen perusta on historiallisessa jatkumossa kehittynyt ja muuttunut, vahvan käytännön osaamisen keskiössä ovat aina olleet taideperustaisuus ja erityisesti ryhmille soveltuvien työmuotojen kehittäminen.

Taideterapian menetelmäkoulutus  30 op

Vuoden kestävä ekspressiivisen taideterapian menetelmäkoulutus aloitettiin 1990-luvulla kahdeksan opintoviikon laajuisena ja on nykyisin laajuudeltaan 30 op.

Ammatillinen ryhmätaideterapiakoulutus 60 op

Kolmevuotinen ammatillinen ryhmätaideterapiakoulutus aloitettiin 2012 yhteistyössä Aalto- yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Aalto PRO:n kanssa. Ensimmäinen toteutus tapahtuu vuosina 2013-15.