Ryhmän ohjaamisen jatkokoulutus 2019 (35 op), Helsinki - haku meneillään


Helsingin psykodraamainstituutti

Hakuaika päättyy 10.2.2019

Koulutus on jatkovaihe ryhmän ohjaamisen peruskoulutukselle (30 op). Koulutuksessa laajennetaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan ymmärtämistä ja kehitetään ryhmän ohjaamisen taitoja. Koulutus painottuu toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen ja koulutuksessa kehitetään ensisijaisesti ryhmien ohjaamistaitoja omassa työssä. Peruskoulutusvaiheen tavoin jatkokoulutuksessa kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä kokemuksellisen prosessin avulla.

Koulutus soveltuu 35 op laajuiseksi täydennyskoulutukseksi, ja se muodostaa yhdessä peruskoulutusvaiheen kanssa 65 op opintokokonaisuuden. Koulutusta voi jatkaa myös toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan (TRO) tutkintoon. Se tapahtuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti, johon sisältyy mm. valinnaisia opintoja ja työnohjausta. Koulutukseen voi osallistua myös ammatillisena erityiskoulutuksena, jolloin se muodostaa toisen vaiheen psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian ohjaajakoulutuksessa. Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Kohderyhmät

Koulutus soveltuu erilaisten ryhmien kanssa työskenteleville. Koulutukseen osallistuvat voivat työskennellä eri aloilla. Edellytyksenä on mahdollisuus ohjata ryhmiä osana omaa työtä tai muulla tavoin järjestettynä tehtävänä.

Tavoitteet

 • Ryhmän ohjaamisen peruskoulutuksessa opittujen taitojen ja tietojen syventäminen
 • Toiminnallisten ryhmänohjaamisen menetelmien harjoittelu ohjatusti
 • Ryhmien ja yhteisöjen (esim. työyhteisöt) sekä erilaisten verkostojen jäsenten suhteiden sosiometrinen havainnointi ja havaintojen hyödyntäminen ohjaamisessa
 • Ryhmien välisten suhteiden tutkiminen osana yhteisöä
 • Jännitteiden ja konfliktien dynamiikan ja vaikutusten ymmärtäminen ryhmissä
 • Psykodraama-  ja sosiodraamatyöskentelyyn tutustuminen
 • Psykodraaman perustekniikoiden soveltaminen ryhmien ohjaamisessa
 • Oman ohjaajaroolin ja ryhmäroolin tutkiminen ja kehittäminen kokemuksellisessa oppimisprosessissa


Koulutus painottuu käytännön oppimiseen ja kokemukselliseen työskentelyyn. Oppiminen perustuu kokemuksen, uuden tiedon, dialogin ja reflektion yhdistämiseen. Toiminnalliset ja kokemukselliset menetelmät tukevat uuden oppimista käytännössä. Koulutukseen osallistuva tekee koulutuksessa käsiteltäväksi soveltuvaa ohjaustyötä omassa työssään tai muulla itse järjestämällään tavalla. Koulutus tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä. Opiskelu on osa-aikaista monimuoto-opiskelua.

Koulutuksen suorittanut voi hakea Helsingin psykodraamainstituutin psykodraamaohjaajan koulutukseen ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntävään työnohjaajakoulutukseen.

Sisällöt

Koulutus sisältää kahdeksan kaksipäiväistä ja yhden nelipäiväisen seminaarin. Seminaarien ajankohdat ja sisällöt ovat:

Vuosi 2019 

1. 11.–12.4.   Aloitusseminaari: Ryhmän ohjaajana kehittyminen

2. 6.–7.5.       Sosiaaliset roolit ryhmien ohjaamisessa

3. 7.-9.6.        Osallistuminen psykodraaman kesäseminaariin

4. 29.-30.8.    Psykodraaman perustekniikat oppimisessa ja ryhmien ohjaamisessa

5. 24.-.27.9.   Ohjaajan persoona ohjaajaroolin perustana: Oman persoonan tutkimista

psykodraaman avulla

6. 24.-25.10.  Jännitteet ja konfliktit ryhmissä

7. 21.-22.11.  Ryhmien väliset suhteet organisaatioissa ja yhteisöissä

8. 12.-13.12.  Sosiometria ja verkostomallit ryhmien ohjaamisessa

Vuosi 2020:

9. 16.-17.1.    Päätösseminaari: Ohjaajana kehittyminen

Seminaareissa käytetään luentojen, seminaarikeskustelun sekä etukäteistehtävien lisäksi osallistavia kokemuksellisia menetelmiä, joiden käyttöä harjoitellaan vertaisryhmissä ja omassa työssä. Seminaarien sisällöt sovitetaan koulutusryhmän oppimistarpeisiin ja edistymiseen.

Kolmas seminaari on psykodraaman vuotuisen kesäseminaarin yhteydessä. Siihen osallistuu ryhmänohjaamisen ja psykodraamaohjaajan koulutuksessa olevia, tarinateatteriopiskelijoita, sekä toiminnallisen ryhmätyön ohjaajia ja psykodraamaohjaajia.

Laajuus

Koulutus on laajuudeltaan 35 op. Koulutuksen koostuu seuraavista osista:

 • lähijaksot 20 pv (8 x 2 pv + 1x 4 pv)
 • verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä
 • kirjallisuus ja siihen liittyvät tehtävät
 • oppimispäiväkirja
 • työssä tapahtuva harjoittelu ja sen työnohjaus lähijaksoilla
 • työskentely vertaisryhmissä lähijaksojen välissä


Koulutuksen lähtökohdat

Koulutus perustuu morenolaiseen viitekehykseen, johon yhdistetään systeemiajattelua sekä ryhmiä koskevaa tietoa sosiaalipsykologian, psykologian, sosiologian, kasvatustieteen ja muilta soveltuvilta aloilta. Koulutuksen viitekehyksessä keskeisiä jäsentäviä ulottuvuuksia ovat:

 • suhde itseen, toisiin ihmisiin ja laajempaan inhimillisen toiminnan kokonaisuuteen
 • kokemuksellisuus ja nykyhetken merkitys toiminnan perustana, toiminta tässä ja nyt
 • spontaanius ja luovuus ihmisen toimintakyvyn ja adekvaatin toiminnan perusteina


Pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään ryhmän ohjaamisen peruskoulutuksen (30 op) suorittamista ennen koulutuksen alkua.

Hakumenettely

Koulutukseen valitaan hakijat kirjallisen hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutukseen haetaan tällä lomakkeella: hakulomake.

Hakuaika päättyy 10.2.2019.

Osallistumismaksu

Organisaatiot: 2945 € + alv. 24%.

Yksityishenkilöt: 2375 € + alv, yhteensä 2945 €.

Koulutus voidaan maksaa myös erissä.

Kouluttajat

Reijo Kauppila

Psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja STOry, coach ACC, KM (aikuiskoulutus)

Sami Puumala

Psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja STOry, TM

Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti.

Tutustu Helsingin psykodraamainstituuttiin tässä ja Ihmissuhdetyö ry:een tässä.

Koulutuspaikka

Helsingin psykodraamainstituutti

Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki ( www.sofia.fi )

Lisätietoja

Reijo Kauppila, sähköposti reijo.kauppila@ihmis.fi ja 044 599 3377.